Friday, August 30, 2013

Torgeir Rebolledo PedersenTorgeir Rebolledo Pedersen (1949, Norway) has written 15 books of poems included Collected Poems (2004). He has written lyrics for the composer Gunnar Germeten and also collaborated with the composer Tor Halmrast on videos, cabarets and choir-operas. Torgeir was awarded the Edvard Prize for the libretto to Alfa & Romeo, which was translated into English and French. In 1998 he won the October Prize and also the Norwegian Society of Poetry´s Pris (Den Norske Lyrikklubbens Pris). In 2013 he received the Dobloug Prize from The Swedish Academy. 


Det er Kråker Nok


Det er kråker nok å fyre for
bekker nok å krysse etter vann
poster nok å falle på
Og han fyrer og henter vann
triller steiner nok og ruller steiner ned
og står på sin post og faller i søvn og står opp
alt dette gjør han og glederseg over meningen med livet
koker kaffe og setter ut frokostrestene til fuglene og
og middagsrestrene til rottene
alt dette gjør han og gleder xeg over meningen med livet
Han, mennesket, kronen på skaperverket
Uten naturlige fiender, uten naturlige venner
There Are Crows Enough


There are crows enough outside
to waste heat on
Brooks enough to cross
Posts enough to fall at
Rocks enough to roll uphill and down
And he lights the fire, fetches water, rolls stones
and stands at his post, falls asleep and rises
all this he does rejoicing
at the meaning of life
Makes his coffe, feeds the birds the remains of
his breakfast
and his dinner´s remains to the rats. He
Man; the Lord of Creation
With no natural foes. With no natural friends.


(translation: Sidsel Endresen)


Kjærligheten er en Humle


er det ikke det som hviler en
tyngst på hjertet man allerminst vil brøle om

allerminst reklamere for en lukkethet
en selvutnevnt rett til å la seg omslutte

som en forvillet humle omsluttet av en gitar
gitaren som metafor for en familie

mor far og fire barn seks 
strenger far i bunnen dyp E, mor oktaven over, høy E

oss fire mellom allsang og intetsang spillende på
den, kvinnekroppen fødende i smerte

cante jondo så dyp en sorg
så grunn en glede

ikke bare sorgen over å være til
men også sorgen over å være fra

dissonansen, seks strenger seks skjebner strukket
fra stol til stol en seksstrenget utilstrekkelighet

strukket over et lokk
fra stol til stol

et lokk av gran et kistelokk i svingninger
dyp sarg dyp sorg

cante jondo cante jondo
ditt ansikts svette

ditt ansikts svette har du tjent
ditt ansikts svette har du tapt

så grunn er gleden så grunn er sorgen
dissonanskasse assonanskasse mumlekasse brumlebasse

 grunn er gleden dyp er sorgen
dyp som sargen spill på døden far på din gitar

spill som døden syng som døden
for kort er strengen den utilstrekkelige

dyp er sargen, hør på humla i den
stem strengene om igjen

stem din tilstrekkelighet
fød i pur glede hver sang slik hver sang

føder pure gleder aj aj aj 
gleder over å være til

gleder over å ta
gleder over å tilgi

gleder over å bli gitt
gleder over å bli tilgitt

assonansen, seks strenger
fra stol til stol strukket

tilstrebende tilstrekkelighet
en duft av gran

et lokk av gran
på en humle 

i ditt ansikts skinn
står dagen opp

med to rynker under svaret
går dagen opp

alle gode dager har en humle
aj aj aj halleluja halleluja

så dyp er gleden
så grunn er sorgen

så dyp som sargen far er gleden
dyp som sangen

cante jondo
cante jondo

hundre års etterklang
er ingenting

assonansen strukket
fra århundre til århundre

fra stol til stol
og mellom dem en humle falt

mellom to stoler
i et hull 

i et lokk 
i svingninger

så grunn er sorgen
så dyp er gleden

hundre års etterklang
er ingenting

vil du bli humle i min gitar far
jeg spiller gjerne i din begravelse

hvis du vil i min
Love a Bumblebee


isn’t that which weighs heaviest on
the heart what one least of all will mumble about

least of all will advertise a closedness
a self-proclaimed right to let oneself be encased

like a stray bumblebee encased in a guitar
the guitar a metaphor for a family

mother father and four children six strings
father bottom E mother the octave above high E,

the four of us between onesong and nonesong playing on
it, the woman’s body giving birth in pain

cante jondo so deep a sorrow
so shallow a joy ay ay ay

not only the sorrow at being here
but also the sorrow at being nowhere

the dissonance, six strings six lifelines stretched
from bridge to bridge a six-string insufficiency

stretched across a soundboard
and from bridge to bridge

a soundboard of spruce a coffin-lid vibrating
deep rib deep sorrow

cante jondo cante jondo
the sweat of your brow

the sweat of your brow you have earned
the sweat of your brow you have lost

so shallow is joy so shallow is sorrow
deep as the rib play father on your guitar

play as death sing as death
for the string the insufficient is short

deep is the rib, hear the bumblebee inside
retune the string

tune your sufficiency
give birth in pure joy to each song as each song

gives birth to pure joys ay ay ay
joys at being here

joys at taking
over at forgiving

joys at being taken
over at being forgiven

the assonance, six strings
from bridge to bridge

striving for sufficiency
a scent of spruce

a soundboard of spruce
on a bumblebee

in the gleam of your brow
the day arises

with two wavy lines beneath the answer
the day comes right

all good days have a bumblebee
ay ay ay halleluja halleluja

so deep is joy
so shallow is sorrow

as deep as the rib father is joy
deep as the song

cante jondo
cante jondo

the echo of a century
is nothing

the assonance stretched
from century to century

from bridge to bridge
and between them a bumblebee fallen

between two bridges
into a hole

in a rib
vibrating

so shallow is sorrow
so deep is joy

the echo of a century
is nothing

will you be the bumblebee in my guitar father
i will gladly play at your funeral

if you will at mine(translation: John Irons)


Stille samles skyene


Stille samles skyene
Stille gjetes de

Stille gresser de seg grå
Stille stuper de

Tusner dråper stuper
Stille samles regnet inn

Stille flyter elvene
Stille flyter Chuna i Angara

Stille flyter Angara i Jenisei
Stille flyter Luvua i Lualaba

Stille flyter Mississippi slikker
sine bredders sår

Stille flyter hun i landskapet
Favner det med kjærlige meandere

Stille kommer elvene
avlingen til unnsetning

Stille kommer kornet
Stille hvisker elvene

Stinkende av liv
Duftende av død

Stille samles det
Alt vi tror på

Alt vi tror med
Stille stiger det

Stille samles skyene
Stille gjetes de

Stille gresser de seg grå

 

Calmly Clouds GatherCalmly clouds gather
Calmly they’re tended

Calmly they graze themselves grey
Calmly they plummet

A myriad drops plummet
Calmly the rain’s gathered in

Calmly the rivers flow
Calmly Chuna flows into Angara

Calmly Angara into Jenisei
Calmly Luvua into Lualaba

Calmly flows the Mississippi licks
its shores’ wounds

Calmly she flows into the landscape
Embracing it with loving meanders

Calmly the rivers come
to the crop’s rescue

Calmly the corn comes
Calmly the rivers whisper

Stinking of live
Smelling of death

Calmly is gathered
All we believe in

All we believe with
Calmly it rises

Calmly clouds gather
Calmly they’re tended

Calmly they graze themselves grey(translation: John Irons)


No comments:

Post a Comment